Διπλώματα

CELI 2

Κείμενα που προέρχονται από περιοδικά και εφημερίδες και συνοδεύονται από ασκήσεις. Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν γνώσεις στην ιταλική γλώσσα επιπέδου Β1 και θέλουν να πάρουν το πτυχίο Celi 2...

24,15€

CELI 2

Test di Preparazione alla prova orale Universita' di Perugia Sono presenti nel testo 8 test di esercitazione per la prova orale CELI 2 e per altri esami orali di italiano che richiedano una preparazione di livelo Ogni test contiene una prova completa..

12,60€

CELI 2 ( PLUS CD)

..

19,08€

CELI 2 ( PLUS CD) (NUOVA EDIZIONE)

..

19,08€

CELI 2 NUOVA 2019

..

21,20€

CELI 2 PREPARAZIONE ( PLUS CD) 2018

[Preparazione al Celi 2 con Prova di Comprensione dell’Ascolto]Preparazione al Celi 2con Prova di Comprensione dell’AscoltoM.A. Rapacciuolo, A. MoniMateriale per la preparazione alla prova scritta. Livello intermedio (B1)CaratteristichePreparazione a..

15,90€

CELI 2 PROVA D'ESAME B1 ( PLUS CD)

Test di Preparazione 8 test studiati con cura per arrivare sicuri all'esame scritto e orale dell' Universita' per Stranieri di Perugia e conseguire il Certificato di conoscenza della lingua italiana ( livello B1 ) Ogni test contiene una prova complet..

21,20€

CELI 2: CHIAVI

Οι απαντήσεις των κειμένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο "Preparazione alla prova scritta attivitalessicali. Celi 2"...

11,94€

CELI 3 ( PLUS CHIAVI PLUS CD)

..

15,90€

CELI 3 ( PLUS CHIAVI) - 2017

Δέκα υποδειγματικά tests για τους υποψήφιους που θέλουν να περάσουν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του Universita per Stranieri di Perugia για την απόκτηση της Πιστοποίησης (Certificato) γνώσης της ιταλικής γλώσσας επιπέδου 3 (αντίσ..

19,08€

CELI 3 NUOVA 2019

..

21,20€

CELI 3 PREPARAZIONE

Preparazione al Celi 3 mira ad aiutare gli studenti che desiderano sostenere la prova d’esame del Celi 3, livello B2. Può essere utilizzato sia in una classe di lingua che in autoapprendimento, visto che vengono date anche le chiavi.Il libro offre un..

12,60€

CELI 4 (ΣΙΔΕΡΗΣ)

Κείμενα που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες και λογοτεχνικά βιβλία και συνοδεύονται από ασκήσεις. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν γνώσειςστην ιταλική γλώσσα επιπέδου C1 και θέλουν να πάρουν το πτυχίο CELI 4...

24,00€

CELI 4 CHIAVI (ΣΙΔΕΡΗΣ)

..

12,00€

CELI 4 TEST DI PREPARAZIONE ( PLUS CHIAVI PLUS CD)

Το Celi 4 - Test di preparazione + CD audio είναι ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στους υποψήφιους που θέλουν να περάσουν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του Università per Stranieri di Perugia για το επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού..

23,21€

CELI 5 ( PLUS CD) COME PREPARARSI ESAME AVANZATO C2 STUDENTE

Il volume comprende 4 unità di esercitazioni pratiche ciascuna delle qualiripropone le prove d'esame per il conseguimento del CELI 5 - C2 nei generitestuali, nei formati e nelle procedure proposti negli esami effettivi. Ogniunità di esercitazione con..

31,06€

CELI 5 (ΣΙΔΕΡΗΣ)

Κείμενα που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες και λογοτεχνικά βιβλία και συνοδεύονται από ασκήσεις. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν γνώσειςστην ιταλική γλώσσα επιπέδου C2 και θέλουν να πάρουν το πτυχίο CELI 5...

24,00€

CELI 5 CHIAVI (ΣΙΔΕΡΗΣ)

..

12,00€

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA

Diploma di lingua italiana è un libro che si promette diverse finalità: * Mettere gli studenti a contatto con la lingua viva attraverso materiale autentico. * Essere utilizzato come materiale di supporto ed esercitazione nei corsi di livello intermed..

11,50€

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA 2001-2002

..

11,50€

DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA CHIAVI

Diploma di lingua italiana è un libro che si promette diverse finalità: * Mettere gli studenti a contatto con la lingua viva attraverso materiale autentico. * Essere utilizzato come materiale di supporto ed esercitazione nei corsi di livello intermed..

2,10€

FACCIAMO IL CELI 3! MANUALE DI PREPARAZIONE ALL'ESAME CELI 3

"Facciamo il CELI 3!" un manuale di preparazione all'esame CELI 3 (Certificato di conoscenza della Lingua Italiana, livello 3) dell'Universit per Stranieri di Perugia, esame che verifica il livello B2 di conoscenza della lingua italiana secondo il Qu..

30,35€

FACCIAMO IL CELI 4! MANUALE DI PREPARAZIONE ALL'ESAME CELI 4

L'esame CELI 4 dell'Universita per Stranieri di Perugia verifi ca il livello C1 di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e certifi ca che i candidati abbiano sviluppato abilita linguistiche tal..

30,35€

PER SUPERARE IL CELI 3

..

15,03€

QUADERNI DEL PLIDA A1 ( PLUS CD)

..

27,16€

QUADERNI DEL PLIDA B2

..

26,37€

QUADERNI DEL PLIDA C2

I Quaderni del PLIDA fanno parte di una linea editoriale sviluppata congiuntamente da Alma Edizioni e Società Dante Alighieri e finalizzata alla pubblicazione di materiali per l’insegnamento della lingua italiana, alla formazione docenti e più in gen..

27,17€

QUADERNI DEL PLIDA C2

I Quaderni del PLIDA fanno parte di una linea editoriale sviluppata congiuntamente da Alma Edizioni e Societa Dante Alighieri e finalizzata alla pubblicazione di materiali per l’insegnamento della lingua italiana, alla formazione docenti e piu in gen..

26,37€